Kategorie

Promocje

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.nilpol.pl

1. Postanowienia wstępne.
 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.nilpol.pl jest prowadzony przez prowadzony przez firmę "NILPOL" M.Gręda - wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej gminy Police pod nr 010592 . Siedziba firmy mieści się w Szczecinie przy ul. Santockiej 42, kod pocztowy 71-083, NIP 851-204-00-30, Regon 810972727.
 2. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej www.nilpol.pl
 3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.nilpol.pl stanowi platformę służącą: zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów a NILPOL M.Gręda na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin stanowi część umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy NILPOL M. Gręda. a Nabywcą.
 5. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od NILPOL za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.nilpol.pl
 6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie www.nilpol.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 7. NILPOL M.Gręda, jako Sprzedawca, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonującym w imieniu własnym i na własny rachunek obsługi produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.www.nilpol.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwisu urządzeń.
 8. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność NILPOL M.Gręda z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami.
 10. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.
2. Sklep Internetowy.
 1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie www.nilpol.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Dostarczony asortyment może znajdować się w otwartym opakowaniu oraz nosić ślady użycia, co wynika z przeglądu przedsprzedażnego wykonanego przez NILPOL M.Gręda i nie stanowi jednocześnie podstawy dla Nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).
 4. NILPOL M.Gręda ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i za jego zgodą.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Składanie zamówień.
 1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową www.nilpol.pl
 2. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Wybór asortymentu następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji.
 4. W celu kontynuacji procesu zamówienia należy wybrać opcję "Dalej" przechodząc jednocześnie do formularza danych do zamówienia, który należy dokładnie wypełnić, obowiązkowo uzupełniając wszystkie pola. Następnie, wybierając przycisk „Dalej”, należy przejść do kolejnego kroku.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient określa rodzaj usługi świadczonej przez NILPOL M.Gręda z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Może to być:
  zakup towaru w Sklepie Internetowym z dostawą przesyłką kurierską lub odbiór towaru w sklepie stacjonarnym
 6. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:
  iż wie, że złożenie zamówienia z zakupem towaru w Sklepie Internetowym wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny
 7. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, NILPOL M.Gręda skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji.
 8. Złożenie zamówienia towaru oznaczają akceptację zasad niniejszego regulaminu.
4. Koszty dostawy zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.
 1. Koszt dostawy podany jest zawsze w koszyku zamówień i uzależniony jest od wartości zamówienia, wagi przesyłki, miejsca doręczenia, oraz formy płatności Istnieje także możliwość dostawy przez transport firmowy "NILPOL"- cenę ustala się indywidualnie w zależności od wartości zamówienia, oraz miejsca doręczenia.
 2. Nabywca w momencie potwierdzenia zamówienia obowiązany jest zdecydować się na jedną z następujących form płatności: płatność ratalna, płatność przelewem (z góry), płatność przy odbiorze, kartą kredytową, e-przelewem
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
5. Realizacja zamówienia.
 1. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.
 2. Nabywca ma prawo anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez niego potwierdzenia zamówienia. Anulacji zamówienia dokonuje się drogą mailową na adres: sklep@nilpol.pl wraz z podaniem numeru zamówienia.
 3. Orientacyjnym czasem dostawy jest czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Przesyłki dostarcza firma kurierska DHL i DPD Przewidywany czas dostawy wynosi 48 godzin.
 4. Z powodu braku towaru i konieczności sprowadzenia go, ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni od dnia zawarcia umowy z nabywcą będącym konsumentem. W powyższych przypadkach NILPOL M.Gręda skontaktuje się drogą mailową z Zamawiającym w celu poinformowania go o zaistniałych okolicznościach.
 5. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie o którym mowa w pkt. 4 Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 6. Towar jest wysyłany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Ewentualny odbiór osobisty towaru możliwy jest także w sobotę w godz. 9-13
 7. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 8. Nabywca sprawdza przesyłkę przy odbiorze pod względem jej kompletności, braku uszkodzeń, czego dokonuje w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru.
 9. Wskazane w pkt. 8 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
 10. Wraz z dostarczeniem towaru Nabywcy jest doręczany paragon fiskalny. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający oświadczył, iż żąda wystawienia faktury VAT, wówczas Nabywca otrzymuje fakturę. Nabywca ma także prawo otrzymać fakturę VAT jeśli w terminie 7 dni od daty sprzedaży złoży stosowne oświadczenie na piśmie do NILPOL M.Gręda. i prześle oryginał paragonu fiskalnego. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorcą, to faktura VAT jest doręczana wraz z towarem.
6. Gwarancja.
 1. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.nilpol.pl" target="_blank">www.www.nilpol.pl są objęte gwarancją producenta towaru. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej Nabywcy wraz z zamówionym towarem.
7. Zwrot zakupionego towaru.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru nabywcy będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar NILPOL M.Gręda ul. Santocka 42 71-083 Szczecin odpowiedzialnego za realizację zamówienia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania, jeśli zmiana zwracanego towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca.
 4. Kwota 100% ceny produktu wraz z kosztami dostawy towaru poniesionymi przez Nabywcę jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru.
 5. NILPOL M.Gręda . nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony w firmie NILPOL M.Gręda
8. Niezgodność towaru z umową.
 1. Reklamacje składane rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, Konsument ma prawo zgłosić roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres NILPOL M.Gręda Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
 3. NILPOL M.Gręda zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Nieudzielenie odpowiedzi przez NILPOL M.Gręda w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności z umową równoznaczne jest z uznaniem przez NILPOL M.Gręda roszczeń Konsumenta.
 5. Jeżeli Nabywca, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W razie zaistnienia wymienionych powyżej okoliczności NILPOL M.Gręda. zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci cenę zapłaconą przez Nabywcę.
 6. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec NILPOL M.Gręda nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
9. Ochrona danych osobowych.
 1. NILPOL M.Gręda z siedzibą w Szczecinie, ul. Santocka 42, 71-073 Szczecin - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umów sprzedaży. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z Nabywcą wyłącznie przez firmę NILPOL M.Gręda z siedzibą w Szczecinie, ul. Santocka 42, 71-073 Szczecin Prowadzący Sklep nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem na adres: sklep@nilpol.pl
10. Pozostałe postanowienia.
 1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikami działu handlowego NILPOL M.Gręda pod numerem tel. 914614264 lub pod adresem mailowym sklep@www.nilpol.pl
 2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru. W takich przypadkach NILPOL M.Gręda skontaktuje się z Nabywcą, celem poinformowania go o zmianie parametrów. Nabywca podejmie decyzję o zawarciu umowy bądź rezygnacji z zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów.

Odśnieżanie-Zrób to sam

Nie daj się zaskoczyć zimie!!!!

Kiedy warto kupić traktorek do koszenia trawy?

Zmiana standardowej kosiarki elektrycznej czy spalinowej na traktorek ogrodowy przypomina przesiadkę z samochodu klasy średniej do najnowszego luksusowego auta. W jakich sytuacjach podjęcie decyzji o zakupie jest najbardziej opłacalne?

Full Control – nowa linia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher

Full Control – nowa linia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher